artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 355 z dn. 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 355

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 15 grudnia 2021 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 200 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmienionym Zarządzeniem nr 245 z dnia 17 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 300 z dnia 17 września 2020 roku zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: „§ 1 Powołuje się Zespół d/s uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w następującym składzie:

Przewodniczący:

1. P. Barbara Król – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Członkowie:
2. P. Filip Mędrzycki – przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3. P. Sławomir Ogrodnik - przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4. P. Marian Kot - przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5. P. Krzysztof Żerek – przedstawiciel Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji
SP. z o.o.,
6. P. Łukasz Mazerant – przedstawiciel Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji
SP. z o.o.,
7. P. Konrad Pęcina/osoba zastępująca podczas wykonywania czynności – przedstawiciel Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
8. P. Marek Malak/osoba zastępująca podczas wykonywania czynności – przedstawiciel Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym