artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 334 z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 334

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26.11. 2021 roku

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w 2021 roku.

 

Na podstawie § 2.1 pkt. 2 Zarządzenia Nr 280 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, zarządzam co następuje:

 

§ 1 .Powołuję Komisję do rozpatrywania wniosków dyrektorów jednostek oświatowych o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w składzie:

1. Gabriela Bujakowska - Inspektor w Referacie Edukacji - przedstawiciel Prezydenta Miasta

2. Monika Skulska-Szal - Inspektor w Referacie Edukacji przedstawiciel Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

3. Ewa Ziółkowska - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

4. Elżbieta Kaczmarek - Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

5. Agnieszka Matusiak - Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Kacperek - I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym