artykuł nr 1

Zarządzenie nr 326 z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 326

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 23 listopada 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 16.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1 Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 16.

 

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 19, jako działki nr 380/8 pow. 62 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00066776/6

 

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz, o którym mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 § 4. Realizację Zarządzenia oraz sprawozdanie z jego realizacji powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany