artykuł nr 1

Zarządzenie nr 167 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 167

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:(Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/499/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wiceprezydent Miasta

 Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Andrzej Kacperek