artykuł nr 1

Zarządzenie nr 24 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 24

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 stycznia 2021 roku

 

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2021 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2774) zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/378/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z dnia 30 listopada 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 5439), zmienionej Uchwałą Nr XVII/280/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1771), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się stypendia sportowe na 2021 rok według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy i listy wypłat.

 

§ 3. Realizację zarządzenia oraz sporządzenie sprawozdania z jego wykonania powierza się Kierownikowi Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

 z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Załączniki:
Załącznik do zarządzenia19 KB