artykuł nr 1

Zarządzenie nr 403 z dn. 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 403

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia etatyzacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok

 

Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam etatyzację Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok w ilości 308,25 .

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 275 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany etatyzacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie od 01.01.2021r.

 

 

Podpisał: 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak