artykuł nr 1

Zarządzenie nr 364 z dn. 25 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 364

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 91 d pkt 2 w związku z art. 9 g  ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ) i § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego  przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r. poz. 713)  zarządzam, co następuje:

 § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela:

- Arlety  Szczepanik

zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1. Renata Ostrowska - przewodnicząca komisji

2. Anna Pręcikowska-Skoczylas - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Katarzyna Błażejewska - dyrektor przedszkola

4. Anna Kulisa - ekspert

5. Magdalena Majos - ekspert

§ 2.1. Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej za rozpatrzenie jednego wniosku eksperci wymienieni w § 1 otrzymują wynagrodzenie w wysokości po 85,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przekazane zostanie na konta osobiste
ekspertów z budżetu Referatu Edukacji z rozdziału 80195 „pozostała działalność”

§ 4170 w terminie 30 dni po zakończeniu pracy komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak