artykuł nr 1

Zarządzenie nr 329 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr  329 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.10. 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 802/1 w obrębie 15 o powierzchni 111 m2 jako działki usługowej w wysokości 1,20  zł /m2/m-c + VAT.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 09.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.
a informacja  o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Realizację Zarządzenia oraz sprawozdanie z jego realizacji powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisano

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek