artykuł nr 1

Zarządzenie nr 315 z dn. 29 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 315 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli samorządowych i poradni w przypadku ich nieobecności

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W przypadku nieobecności dyrektorów przedszkoli samorządowych i poradni, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznaczam następujących nauczycieli do ich zastępowania :

 1.  Panią Lucynę Filipiak do zastępowania  Pani Agnieszki Rogut Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim,
 2.  Panią Renatę Góral do zastępowania Pani Bożeny Gal Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim,
 3.  Panią Magdalenę Gajdę do zastępowania Pani Elżbiety Pilarczyk Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim,
 4.  Panią Renatę Bińczyk do zastępowania Pani Katarzyny Kowalczyk Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim,
 5.  Panią Ewę Preder do zastępowania  Pani Małgorzaty Grzędowskiej Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim,
 6.  Panią Marię Hankiewicz do zastępowania Pani  Jolanty Piejek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim,
 7.  Panią Urszulę Sitek do zastępowania Pani Justyny Ziemby Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim,
 8.  Panią Aleksandrę Domagałę-Plich do zastępowania Pani Anety  Danielik- Ścibut p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim,
 9.  Panią Martę Margasińską  do zastępowania Pani Aliny Rataj Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim,
 10.  Panią Anettę Niewęgłowską do zastępowania Pani Doroty Dziubeckiej Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim,
 11.  Panią Irminę Miazek do zastępowania  Pani Henryki Zawiślak  Dyrektora  Przedszkola Samorządowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim,
 12.  Panią Annę Pawłowską do zastępowania Pani Iwony Borzędowskiej Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim,
 13.  Panią Dorotę Chmielewską do zastępowania Pani Anetty Szadkowskiej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2. W stosunku do osób wyznaczonych do zastępowania dyrektorów wyżej wymienionych przedszkoli samorządowych i poradni, mają zastosowanie postanowienia aktualnego regulaminu dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczenia wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników pedagogicznych, objętych przepisami  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto  Piotrków Trybunalski, dotyczące dodatków  funkcyjnych z tytułu zastępstwa.

§ 3. Zastępstwa, o których mowa w § 1, ustanawiam na rok szkolny 2020/2021.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.