artykuł nr 1

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych