artykuł nr 1

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 r.944 KB
Plan wydatków jednostek pomocniczych22 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - powiat36 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - gmina42 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat37 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina34 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat44 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina31 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2015 r.50 KB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina35 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina32 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat29 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina19 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat20 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat37 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina38 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat33 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina34 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2015 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami30 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat56 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina56 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat40 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina44 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.22 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu175 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy259 KB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu79 KB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy104 KB
Wydatki budżetowe na 2015 r. 119 KB
Dochody budżetowe na 2015 r.58 KB
Plan dochodów - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 27 KB
Wydatki jednostek oświatowych21 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne24 KB
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat25 KB
Dochody Budżetu Miasta na 2015 r.413 KB
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat86 KB
Objaśnienia do projektu 333 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok34 KB