artykuł nr 1

XXX Sesja Rady Miasta z 21 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/412/16 w/s zmiany Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania, zmienionej uchwałą Nr XV/202/15 z dnia 29 października 2015 roku i uchwałą Nr XXIII/327/16 z dnia 3 czerwca 2016 roku.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/411/16 w/s zmiany uchwały XII/139/15 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/410/16 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Stanisławowi Marcinowi Gąsiorowi.1,020 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/409/16 w/s zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/408/16 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/407/16 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok.15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/406/16 w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/405/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/404/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/403/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/402/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXX/401/16MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/401/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/400/16 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/399/16 w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/398/16 w/s zmiany uchwały XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej uchwałą nr XIX/275/16 z dnia 2 marca 2016 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/397/16 w/s zmiany uchwały Nr XVII/241/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/396/16 w/s zmiany uchwały Nr XVII/242/l 5 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/395/16 w/s zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/394/16 w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/393/16 w/sprzekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/392/16 w/s zamiany niezabudowanych działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Cedrowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowane działki położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lipowej i ul. Polnej stanowiące własność osoby fizycznejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/391/16 w/s ustalenia wydatków nie wygasających w roku budżetowym 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/390/16 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2017 rok.44 MB
Uchwala Nr XXX/389/16 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2017-2036)16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/388/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/387/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer