artykuł nr 1

XXVIII Sesja Rady Miasta z 30 listopada 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/386/16 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/385/16 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Ambrożemu, Mieczysławowi Piotrowi Wójcikowi.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/384/16 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 201712 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/383/16 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 pn. "Bezpieczne Miasto 2017"21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/382/16 zmieniająca uchwałę w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/381/16 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/380/16 w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/379/16 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/378/16 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportoweMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/377/16 w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/376/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/375/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/374/16 w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szerokiej 5 - 1-go Maja 8 (obręb 14) oznaczonej nr działki 549 o powierzchni 0,0769 ha891 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/373/16 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości zabudowane, położone w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/372/16 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/371/16 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. PrusaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/370/16 w/s wyrażenia zgody na przyznanie należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do udziału 140/144 części w działkach oznaczonych numerami 131/5 (obręb 17), 219/2, 219/3,219/4 i 219/6 (obręb 20)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/369/16 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/368/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/367/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer