artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwał w/s zmiany uchwały w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s regulaminów określających zasady korzysania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie okerślenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego896 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, którego właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków552 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały ws wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat i odstapienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C -2201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Świtezianki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha.173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12.93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej.222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s określenia zadań i podziału Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXVI/616/09 Rady Miasta z dnia 24.04.2009r w /s Projektu"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim",zgłoszonego do Funduszu Spójności679 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchawły w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wjaśnienia Prezydenta do projektu uchwał w/s zmiany budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu w/s zmiany budżetu Miasta445 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wjaśnienia Prezydenta do WPF33 BOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer