artykuł nr 1

XXVIII Sesja Rady Miasta - 19 grudnia 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/524/12 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXVIII/533/12 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwala Nr XXVIII/532/12 w/s uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020"MB
Uchwała Nr XXVIII/531/12 w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim237 KB
Uchwala Nr XXVIII/530/12 w/s uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu świadczenia przez tę Spółkę obsługi przewozowej linii autobusowych w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku.210 KB
Uchwała Nr XXVIII/529/12 w/s zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.529 KB
Uchwała Nr XXVIII/528/12 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2013 r.979 KB
Uchwała Nr XXVIII/527/12 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rokMB
Uchwała Nr XXVIII/526/12 w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok.501 KB
Uchwała Nr XXVIII/525/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej-"łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim.365 KB
Uchwała Nr XXVIII/523/12 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.286 KB
Uchwała Nr XXVIII/522/12 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXVIII/521/12 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks.J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązującego Studium, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XIV/297/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r.287 KB
Uchwała Nr XXVIII/520/12 w/s nadania statutu Domowi Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.692 KB
Uchwała Nr XXVIII/519/12 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013 pn. "Bezpieczne Miasto 2013"MB
Uchwała Nr XXVIII/518/12 w/s wyrażenia zgody na użyczenie, części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wroniej 55/59425 KB
Uchwała Nr XXVIII/517/12 w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości ? części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 14-ul. Starowarszawskiej 31.365 KB
Uchwala Nr XXVIII/516/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 16 jako działka nr 203/1 o pow. 194 m2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej389 KB
Uchwala Nr XXVIII/515/12 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Piotrków Trybunalski do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 20 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/12 o pow. 30 m2 i 231/13 o pow. 15 m2, zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg krajowych460 KB
Uchwala Nr XXVIII/514/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 32/12 o powierzchni 2197 m2 w obrębie geodezyjnym nr 28.424 KB
Uchwała Nr XXVIII/513/12 w/s zmiany Uchwały Nr LII/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Uchwałą Nr 11/19/10 z 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r.. Uchwałą nr X/l 77/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.. Uchwałą Nr XIII/250/ll z dnia 26 października 2011 r.. Uchwałą Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. i Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.672 KB
Uchwała Nr XXVIII/512/12 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2013 rok816 KB
Uchwała Nr XXVIII/511/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2030.MB
Uchwała Nr XXVIII/510/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rokMB
Uchwała Nr XXVIII/509/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMB