artykuł nr 1

XXXII Sesja Rady Miasta-23 grudnia 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/554/08 w/s odpowiedzi na skargę Pana Henryka Alamy na radną Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/553/08-Odpowiedź na skargęMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/553/08 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XIII/190/03 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Rewizyjnej12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/552/08 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/551/08 w/s zmiany uchwały Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/550/08 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/549/08 w/s wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/548/08 w/s zmiany Statutu Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/547/08 w/s przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/546/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXX/519/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/545/08 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/544/08 w/s zmiany Uchwały Nr XVI/249/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/543/08 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/542/08-Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pod nazwą Bezpieczne Miasto 200986 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/542/08 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. Bezpieczne Miasto 200923 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/541/08 w/s wyrażenia zgody na użyczenie , nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Belzackiej.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/540/08 w/s zmiany uchwały nr XLIX/896/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2002 r.16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/539/08 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Czystej w obrębie 24.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/538/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/537/08 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11A do uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Wieloletni Plan Inwestycyjny 2008-201050 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie nakładów na inwestycje54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza spłaty długów w latach 2009-201619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4/1 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dochodów62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dochodów68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/536/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200840 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer