artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porannej 5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIEGO PRZY UL. PORANNEJ 5.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porannej 5.

 Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 12 598.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 19 jako działka nr 25 o pow. 0,0288 ha.

3. Ww. nieruchomość zlokalizowana jest w środkowo-wschodniej części miasta Piotrkowa Tryb. – osiedle mieszkaniowe „Jeziorna”. Działka ma kształt prostokąta, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną bliźniaczą przy ul. Porannej. Jest niezabudowana, aktualnie stanowi przejazd z ul. Porannej w tereny przylegające do zbiornika wodnego „Bugaj” usytuowanego po zachodniej stronie ulicy. Działka usytuowana jest pomiędzy istniejącą zabudową mieszkalną bliźniaczą, ściana zachodnia istniejącego na działce sąsiedniej budynku będzie ścianą wspólną przy zabudowie realizowanej na przedmiotowym gruncie. Wzdłuż północnej granicy usytuowana jest linia przesyłowa eSN. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to tereny zabudowane budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym i tereny przyległe do zbiornika wodnego „Bugaj”. Działka ma zapewnioną obsługę komunikacyjna od ulicy Porannej.

4. Nieruchomość położona przy ul. Porannej 5, położona jest w terenie dla którego z dniem 1 stycznia 2004 r. przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego„ lokalizuje przedmiotową nieruchomość w terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne. W opinii urbanistycznej wydanej przez Pracownię Planowania Przestrzennego w sprawie możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, pozytywnie zaopiniowała sprzedaż jej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka umożliwia realizację budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej (w połączeniu z budynkiem zlokalizowanym na działce nr 24). Zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej od strony ul. Porannej.

5. Cena nieruchomości wynosi 16.700,00 zł.

6. Termin uiszczenia należności za nabycie ww. działki na własność najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7.  Wykaz nieruchomości wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 listopada 2005 r. do dnia 04 grudnia 2005 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28.

9. Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

§    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

§    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 14 listopada 2005 r. do dnia 25 grudnia 2005 r. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.