artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki relizowanych w 2006 r.

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420) oraz uchwały Nr XLII/730/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia
zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki
realizowanych w 2006 roku

O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się:

         organizacje pozarządowe,

         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

         jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1.

Audycje muzyczne dla przedszkoli

3.000 zł

2.

Impreza artystyczna „Partnerskie muzykowanie”

15.000 zł

3.

Koncerty w ramach „Piotrkowskich Wieczorów Muzycznych”

24.500 zł

4.

IV Ogólnopolski Festiwal Kabaretowy „Trybunały Kabaretowe 2006”

30.000 zł

5.

Edukacja artystyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III

10.000 zł

6.

Warsztaty teatralne dla dzieci

12.000 zł

7.

Organizacja wydarzenia artystycznego „Zatrzymać lato”

2.500 zł

8.

Konkurs artystyczny „Sceny z 800-lecia”

4.500 zł

9.

Wydanie czterech numerów czasopisma „Pomosty”

1.600 zł

10.

Organizacja konkursu „Na fraszkę trybunalską”

1.300 zł

11.

Wydanie zbioru esejów „Bliżej poezji”

2.500 zł

12.

Wydanie tomiku poezji „Czekam”

2.000 zł

13.

Akademia Sztuk Innych – warsztaty sztuk wizualnych

10.000 zł

14.

VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji „Interakcje”

31.000 zł

15.

Prowadzenie Młodzieźowego Teatru Tańca

20.000 zł

16.

Audycje muzyczne w szkołach podstawowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

3.600 zł

17.

Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej

12.000 zł

18.

Koncerty z cyklu „Estrada Młodych”

1.600 zł

19.

Plener malarski dla artystów plastyków

13.000 zł

W/w środki mogą ulec zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta określającej wysokość budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok.

            Oferty wraz z harmonogramem realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 grudnia 2005 roku do godz. 15.30 w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, p. 311.

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty, harmonogramem i regulaminem konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl a także w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta, p. 311 tel. 732-77-91 lub 732-77-92 . Oferty rozpatrzone zostaną w terminie do dnia 29 grudnia 2005 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o następujące kryteria:

       możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen 0-10 punktów,

       merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu, skala ocen 0-10 punktów,

       ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen 0-10 punktów,

       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen 0-10 punktów,

       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, skala ocen 0-10 punktów.

            Wsparcie udzielone zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420) oraz Programie współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok.

            W latach 2004 i 2005 wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu z budżetu miasta w następujących kwotach:

 

   rok 2004        

         rok 2005

zadanie nr 1

1.700 zł

 -

zadanie nr 2

6.000 zł

8.000 zł

zadanie nr 3

9.500 zł

20.000 zł

zadanie nr 4

30.000 zl

30.000 zł

zadanie nr 5

5.700 zł

3.000 zł

zadanie nr 6

2.000 zl

 -

zadanie nr 7

2.000 zł

2.500 zł

zadanie nr 8

4.000 zl

 -

zadanie nr 9

1.000 zł

800 zł

zadanie nr 13

 -

8.000 zł

zadanie nr 14

30.000 zl

30.000 zł

zadanie nr 15

 -

8.000 zł

zadanie nr 16

2.800 zł

3.600 zł

zadanie nr 17

 -

12.000 zł

zadanie nr 18

1.800 zł

1.600 zł

zadania nr 10, 11, 12, 19 - nie był realizowane w 2004 i 2005 roku.

Załączniki:
Regulamin36 KB
Harmonogram60 KB
Oferta73 KB