artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 36.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. TWARDOSŁAWICKIEJ 36.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 36.

 Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 10 212.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 27 jako działka nr 34 o pow. 1,0496 ha.

3. Ww. nieruchomość jest niezabudowana, położona jest w peryferyjnej środkowo -  zachodniej części Piotrkowa Tryb., w podmiejskiej dzielnicy, w terenach rolnych, pomiędzy ul. Twardosławicką a ciekiem wodnym w dolinie rzeki Strawy.

Przez przedmiotową działkę nie przebiegają elementy infrastruktury technicznej. W granicy działki nr 34, prostopadle do niej, biegnie rów melioracyjny oznaczony jako działka nr 30/1, stanowiący własność Skarbu Państwa. Należy zapewnić minimum

 3 m pas, który umożliwi stały dostęp do rowu w celu przeprowadzania bieżących konserwacji sprzętem mechanicznym.

            Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

    Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2601 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

4. Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 maja 1988 r. ( Dz.Urz.Woj.Piotrk.Nr 14, poz. 128 ) oraz Uchwałą Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb. ( Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 207, poz. 1968 północna część nieruchomości położonej przy ul. Twardosławickiej 36 znajduje się w jednostce urbanistycznej 11.15.E3.R o następujących ustaleniach:

 E - Strefa terenów systemu ekologicznego, E 3 - tereny wyodrębnionych przestrzennie dolin rzecznych,

 R - tereny rolnicze - obejmują otwarte przestrzenie produkcji żywności oraz towarzyszącą im zabudowę, dopuszczoną wyłącznie na warunkach określonych w ustaleniach odniesionych do poszczególnych terenów. Tereny tej funkcji z uwagi na ich otwarty charakter zagospodarowania, zieleń śródpolną i charakter upraw, spełniają istotna rolę w systemie przyrodniczym i klimatycznym miasta.

11.15.E3.R - ustala się jako przeznaczenie podstawowe obecne wykorzystywanie rolnicze i sadownicze, a także zieleń naturalną, niską towarzyszącą dolinie rzecznej,

 współtworzące system ekologiczny. Dla określonej wyżej funkcji obowiązuje:

v zakaz zabudowy,

v zakaz grodzenia działek wzdłuż cieku wodnego.    
Południowa część działki nr 34 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W opinii urbanistycznej nr PP.III.73281/140/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., wydanej w sprawie możliwości zagospodarowania nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 36 Pracownia Planowania Przestrzennego wskazała, że przedmiotowa działka znajduje się w głębi nieruchomości ul. Twardosławickiej 34-36, za rzeką Strawą. Działka powyższa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na swoje położenie i ustalenia planu miejscowego nie może być wykorzystana na cele budowlane, lecz wyłącznie na uprawy rolne.

5. Cena nieruchomości wynosi 33 600,00 zł.

6. Termin uiszczenia należności za nabycie ww. działki na własność najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7.  Wykaz nieruchomości wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 10 listopada 2005 r. do dnia grudnia 2005 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28.

8. Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

§                przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

§                jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 10 listopada 2005 r. do dnia

22 grudnia 2005 r.
            Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.