artykuł nr 1

Obwieszczenie

Wydział Infrastruktury Miasta Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28, podaje do publicznej wiadomości , że wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw płynnych na działce przy ul. Wojska Polskiego 264 w Piotrkowie Tryb. (działka nr ewid. 319/2 obr. 25) oraz raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie. Wykaz ten jest udostępniony w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 (III piętro pok. 59) w godzinach 800-1500 (w dni robocze). Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski należy składać w Referacie Architektury i Budownictwa ul. Szkolna 28 pok.72 w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia, co wynika z art. 32 ust.1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.