artykuł nr 1

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 144/2022 z dnia 22.07.2022 r. znak IMA.6740.100.2022 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 357

Znak sprawy: IMA.6740.100.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek inwestora:

PV OZE 2 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dzielnej 16 w Zelowie

wydana została decyzja Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 144/2022 z dnia 22.07.2022 r. znak IMA.6740.100.2022

o pozwoleniu na budowę obejmująca:

budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 357

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty publicznego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy w  siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28,  pokój nr  345  (III piętro) w godz.: 7:30 do 15:30.

Dzień publicznego ogłoszenia oraz udostępnienia treści decyzji –  25.07.2022 r.

 

 

w/z Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa

inspektor Rafał Grzybowski

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym