artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 25

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 25, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 w obrębie 21, w celu przebudowy linii napowietrznej oraz przyłączy nn, demontażu linii napowietrznej nn oraz budowy linii kablowej nn.  Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski, reprezentowanej przez Pana Marcina Kucharskiego.

 Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności wyżej określone dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1 i 1a kodeksu postępowania administracyjnego).

 Ponadto na podstawie art. 10 kpa strony mogą brać czynny udział każdym stadium postępowania, składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe. Strona, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik strony mają obowiązek zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku korespondencja doręczana pod dotychczasowy adres będzie uznawana za doręczoną pomimo jej zwrotu ze wszystkimi tego skutkami (art. 41 § 1 i 2 kpa).

Na postawie art. 39 Kpa, organ doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późń. zm.), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z warunków przewidzianych w przepisie art. 391 § 1 Kpa, doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zgodnie z art. 391 § 1 Kpa, organ administracji publicznej może doręczać pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, wystąpi do organu o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Wobec powyższego informuję, iż doręczenie pism przez organ administracji publicznej i wnoszenie podań do organu może nastąpić we wskazanej formie. Adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP tutejszego Urzędu to: /5w837chbcv/skrytka. Zgodnie z art. 63 § 3a Kpa, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru, a także zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jednocześnie zawiadamiam że załatwienie sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.) nie jest możliwe w związku z koniecznością zgromadzenia materiału dowodowego oraz dokonania analizy sprawy.

Wobec powyższego wyznaczam, na podstawie art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego, nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30 października 2022 r. Stosownie do art. 36 § 1 i art. 37 § 3 kpa pouczam, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Łódzkiego za moim pośrednictwem, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub w sytuacji, kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Stosownie do art. 37 § 2 k.p.a. ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 

Ponadto zawiadamiam, że dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1400  na terenie działki nr 16/2 w obrębie geodezyjnym 21, odbędzie się wizja w terenie celem ustalenia stanu zagospodarowania ww. nieruchomości.

W razie nieobecności stron należycie zawiadomionych, oględziny odbędą się bez ich udziału. Udział stron w oględzinach nieruchomości nie jest obowiązkowy.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej


Kierownik

Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Agnieszka Kosela