artykuł nr 1

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy wodociągu w pasie drogowym ulicy Zawodzie

Piotrków Tryb. 2009.12.16
IMA.73530-540/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17.11.2000r., Nr 98, poz.1071), Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Miasta Gminy Piotrków Trybunalski wydana została decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 680 z dnia 16.12.2009r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie regulacyjnym ulicy Zawodzie w Piotrkowie Tryb. (odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Belzackiej)
Zakres przestrzenny decyzji obejmuje działki nr ewid.: 59/1, 60/1, 61/1, 63/1, 64/3, 64/5, 64/4, 64/1, 145 w obrębie 25; 55/10, 87, 55/6, 55/8, 55/12, 104, 57/10, 74, 56/1, 56/2 w obrębie 26; 97/1, 97/2, 83/2 w obrębie 29.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty publicznego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 pokój 70 w godz: 7:30 do 15:30.