artykuł nr 1

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie ul. Dmowskiego od km 0+000,00 do km 0+578,93 (na odcinku od ulicy Sygietyńskiego do ulicy Energetyków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Piotrków Tryb. 2009.09.01
OBWIESZCZENIE
 
 
  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) - zawiadamia się, że w dniu 14.08.2009r. zostało wszczęte na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy
ul. Pasaż Rudowskiego 10, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowie i przebudowie ul. Dmowskiego od km 0+000,00 do km 0+578,93 (na odcinku od  ulicy Sygietyńskiego do ulicy Energetyków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
przewidzianych do realizacji na działkach nr ewid.: 2/12, 2/11, 130, 8, 9, 1, 4, 16, 5/80, 31, 32 w obrębie 30 w Piotrkowie Tryb.
 
W związku z powyższym informuje się , że w terminie do 18 września 2009r. od daty publicznego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z projektem budowlanym, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, a także składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 pokój 70 w godz. 7:30 do 15:30.
(Sprawę prowadzi: podinspektor R. Grzybowski tel. 044 732-18-69).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.