artykuł nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

 1. Pomniejszenie należności wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych
 2. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 3. Ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej.
 4. Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody żywej/nieożywionej
 5. Uznanie terenu za użytek ekologiczny.
 6. Wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
 7. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 8. Wydanie pozwolenia zintegrowanego.
 9. Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 10. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji w punkcie zbierania takich pojazdów.
 11. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
 12. Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu
 13. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 14. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Gospodarka odpadami, nieczystości

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
 3. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Wydanie zezwolenia na transport odpadów.
 6. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
 7. Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 8. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 9. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków
 10. Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Rolnictwo i zwierzęta

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru gatunków zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
 2. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną
 3. Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym.
 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 6. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców.

Lokale komunalne

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal.
 2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu komunalnego.

Wędkarstwo i sprzęt wodny

 1. Wydanie karty wędkarskiej.
 2. Zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.

Geologia, hydrologia

 1. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub przekazanie dokumentacji innej geologicznej niż ww.
 2. Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych.
 3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych