artykuł nr 1

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

§ 1

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

§ 2

1. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

§ 3

1. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowania następujących warunków:

a) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

b) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

c) pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;

d) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczania podobnego.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na innej oficjalnej stronie internetowej Miasta niż BIP, wymaga zachowania warunków określonych w § 3, pkt. 1.

§ 4

1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

a) nie została udostępniona na stronie BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Miasta;

b) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

c)została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w trybie wnioskowym, wymaga zachowania warunków określonych w § 3, pkt. 1.

§ 5

1. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

§ 6

1. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona na BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Miasta, a także takiej która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

§ 7

1. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

§ 8

1. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.