artykuł nr 1

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:
1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
2) danych teleadresowych wnioskodawcy,
3) przedmiotu wniosku,
4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji publicznej mogą złożyć wniosek w następującej formie:

  • pisemnej w Punkcie Informacyjnym UM
  • dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • e-mailem na adres e-urzad@piotrkow.pl


Informacje na temat opłat

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z dopiskiem "opłata za udostępnienie informacji publicznej".


Forma załatwienia
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:
1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.


Przewidywany termin załatwienia
1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Informacje na temat trybu odwoławczego
Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:
1. na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;
2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
3. odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257)