artykuł nr 11

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznych do wykonania T.J roboty budowlane- rozbiórka istniejącego murku oporowego, fundamentowanie i wykonanie nowego murku oporowego tarasu w związku z realizacją zadania pn rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 26

Załączniki:
ogłoszenie 640 KB
artykuł nr 12

Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane nie objęte projektem rozbiórki posadzek parteru w pomieszczeniach remontowanego budynku przedszkola niezbędne dla wyrównania poziomów, zasypanie i zabetonowanie kanałów ciepłowniczych odkrytych po demontażu posadzek , skuwanie starych płytek ściennych, zerwanie boazerii, rozebranie okładziny ściennej z tynku olejno-żywiczego w pomieszczeniach zmieniające swoje funkcje wraz z uzupełnieniem tych rozkuć tynkiem remontowo-wapiennym, wykonanie dodatkowego podparcia belki żelbetowej spocznika

Załączniki:
ogłoszenie 168 KB
artykuł nr 13

Zamówienie z wolnej ręki na : opracowanie dodatkowego projektu technicznego budowy kanalizacji deszczowej od ul. Roosevelta do istniejącego rurociągu KD w ul. Glinianej odprowadzającej wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta na odcinku od ul. Wroniej do Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z realizacją zadania pn: Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Załączniki:
ogłoszenie 170 KB
artykuł nr 14

Zamówienie z wolnej ręki na: roboty dodatkowe polegające m. in. na a) usunięciu kolizji budowlanej ulicy z kablem energetycznym (zbyt płytko co 20 cm ułożony kabel typu YAKY 4x70 MMR) b) demontażu szamba, montaż studni DN 400 umożliwiającej podłączenie posesji nr 5 przy ul. Rolniczej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, c)wykonania tymczasowego przyłącza wodociągowego od ul. Rolniczej do Zakładu Kamieniarskiego z rur PE DN 40 w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej

artykuł nr 15

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznym do wykonania t.j roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne, roboty branży elektrycznej z kolejnych etapów modernizacji budynku koniecznym do wykonania w I etapie w związku z realizacją zadania pn. : Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta