artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej na potrzeby obiektów przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, ul. Szkolnej 28 - budynek a, Szkolnej 28 - budynek b, Dąbrowskiego

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na: wytworzenie i dostarczenie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów: - świadczenie usług w zakresie: systemu wysyłania powiadomień (SWP); Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania portal starosty: - system elektronicznej skrzynki podawczej dedykowanej dla systemu pojazd i kierowca

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe polegające na: wykonaniu robót dodatkowych nie objętych projektem technicznym, polegającym m.in. na: A) Skorygowaniu niwelety wykonanej zgodnie z projektem wjazdu do parkingu Urzędy Skarbowego od strony firmy Atlas z dalszą częścią istniejącego wjazdu; B) Odtworzeniu chodnika z kostki betonowej po wykonaniu wodociągu przecinającego chodnik; C) Odtworzeniu chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm po ułożeniu krawężnika w nowym śladzie na prawoskręcie łącznika z ul. Wronią (przy biurze rachunkowym)

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznych do wykonania, polegających na m.in.: wybudowaniu brakującego odcinka linii kablowej dla zasilania zaprojektowanego oświetlenia ulicznego w związku z realizacją zadania pn.: Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na: roboty dodatkowe polegające m.in. na: a) odtworzeniu nawierzchni w ul. Michałowskiej, Grażyny i w terenie PKP po wykonaniu wodociągu poza zakresem drogowym, b) korekcie szerokości 3 wjazdów do bram z kostki grafitowej i korekcie 3 dojść do furtek z kostki szarej, c) zasypaniu starej studni wodociągowej odkrytej w pasie drogowym, d)uzupełnieniu brakującej ilości płyt ażurowych z demontażu zbiornika odparowującego, koniecznych do ułożenia przed posesjami prywatnymi w związku z realizacją zadania pn.: przebudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej