artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania p. n. Przebudowa ulicy Zamkowej

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki polegające na rozbieraniu skrzyni oraz pali drewnianych, pogłębieniu dna wykopu o 1,5 m poniżej rzędnej projektowanej spodu fundamentu, wykonaniu poduszek betonowych z betonu B-20 o grubości 2 m, wykonaniu i pozostawieniu ścianki szczelnej wzdłuż fundamentu od strony wody przy realizacji zadania p.n. przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie odcinka wodociągu od pkt W3 do pkt W4 metodą przecisku sterowanego zamiast metodą tradycyjną (wykop otwarty) przy realizacji zadania pn. Budowa zaplecza socjalno-szatniowego dla KS POLONIA w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w związku z rozbudową ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Al. Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 -Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1, 8, 12, 91) poprzez rozbudowę ulicy Łodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegającej na wykonaniu podwyższenia żelbetonowej ściany fundamentowej oraz wykonania zbrojenia płyty dennej fontanny wraz ze zwiększoną ilością izolacji podwyższonych ścian na skutek rozbieżności rzędnych projektowych z rzędnymi istniejącego terenu przy realizacji zadania pn. Przebudowa fontanny w parku im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim