artykuł nr 1


 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 rpoz. 1235 z  z późniejszymi zmianami) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest dostępny pod adresem:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+Piotrkowa+Trybunalskiego