artykuł nr 6

Uproszczona Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dot. wykonania tabliczek na nagrobki zabytkowe na Starym Cmentarzu odrestaurowane przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 7

Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021

artykuł nr 8

Oferta organizacji w trybie art. 19a półkolonii w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium" Św. Antoniego w 2020 roku

artykuł nr 9

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: wypoczynek letni

artykuł nr 10

"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2020 roku, w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019