artykuł nr 1

Informacja dotycząca przeprowadzonych czynności nt. projektu ,,Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego'' przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi z dnia 4 listopada 2013 r.

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z dnia 5 sierpnia 2013 roku z kontroli problemowej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu numer 2/2006 pn. ,,Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - I etap'' zrealizowanego przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

artykuł nr 4

Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego