artykuł nr 1

Na podstawie UCHWAŁY NR II/22/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.§ 1 Ustala się tryb i warunki zwolnienia z podatku rolnego u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej:1/ zwolnienia dokonuje się na wniosek podatnika,2/ wnioski należy składać w tut. organie podatkowym w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpocznie się stosowanie zwolnienia,3/ wniosek musi zawierać oświadczenie podatnika, że zapoznał się z treścią uchwały i zobowiązuje się informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na zastosowane zwolnienie w terminie 14 dni od ich zajścia,4/ podatnik zobowiązany jest do załączenia do wniosku „wypisu z ewidencji gruntów i budynków” dotyczącego gruntów, na których zaprzestaje prowadzenia produkcji rolnej,5/ wyłączenie użytków rolnych nie może być krótsze niż jeden rok podatkowy,6/ grunt orny wyłączony z opodatkowania musi być utrzymany w czarnym ugorze,7/ na użytkach zielonych wyłączonych z opodatkowania nie może być prowadzony wypas bydła,8/ nie uważa się gruntów za wyłączone z opodatkowania, jeżeli dokonywany jest z nich zbiór lub sprzedaż produktów.§ 2Nie uważa się za wyłączone użytki rolne, jeżeli podatnik nie spełni wszystkich warunków określonych w § 1 łącznie.