artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

Uchwała 

LVIII/739/22 z dn. 21.12.2022 r. w/s wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Rocznik 2023, poz. 264 ogłoszona w dniu 11 stycznia 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=264

 

Uchwała LX/748/23 z dn. 25.01.2023 r. w/s ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2023, poz. 1235 ogłoszona w dniu 14 lutego 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1235

Uchwała 

LX/750/23 z dn. 25.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Rocznik 2023, poz. 1236 ogłoszona w dniu 14 lutego 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1236

UchwałaLXI/754/23 z dn. 22.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Rocznik 2023, poz. 9047 ogłoszona w dniu

07.11.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9047

UchwałaLXI/756/23 z dn. 22.02.2023 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 2243 ogłoszona w dniu 15 marca 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2243

UchwałaLXI/760/23 z dn. 22.02.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik 2023, poz. 2246 ogłoszona w dniu 15 marca 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2246

UchwałaLXI/755/23 z dn. 22.02.2023 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 2242 ogłoszona w dniu 15 marca 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2242

UchwałaLXI/757/23 z dn. 22.02.2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 2244 ogłoszona w dniu 15 marca 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2244

UchwałaLXI/758/23 z dn. 22.02.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/686/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2023, poz. 2245 ogłoszona w dniu 15 marca 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2245

SprawozdanieSprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2022 rok

Rocznik 2023, poz. 2797ogłoszone w dniu 04 kwietnia 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2797

UchwałaLXII/779/23 z dn. 22.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rocznik 2023, poz. 2814 ogłoszona w dniu 04 kwietnia 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2814

UchwałaLXII/777/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie użytku ekologicznego "Nad Bugajem"

Rocznik 2023, poz. 3236 ogłoszona w dniu 19 kwietnia 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3236

UchwałaLXII/780/23 z dn. 29.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Rocznik 2023, poz. 3238 ogłoszona w dniu 19 kwietnia 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3238

UchwałaLXII/781/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/122/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 3239 ogłoszona w dniu 19 kwietnia 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3239

UchwałaLXII/778/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2023

Rocznik 2023, poz. 3237 ogłoszona w dniu 19 kwietnia 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3237

UchwałaLXII/772/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/672/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rocznik 2023, poz. 3289 ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3289

UchwałaLXII/773/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2023, poz. 3290 ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3290

UchwałaLXII/774/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu

Rocznik 2023, poz. 3291 ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3291

UchwałaLXII/775/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 3292 ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3292

UchwałaLXII/782/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Rocznik 2023, poz. 3293 ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3293

UchwałaLXII/784/23 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Rocznik 2024, poz. 1303 ogłoszona w dniu

14 lutego 2024 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2024&poz=1303

Uchwała

Nr LXIII/788/23 z dn. 26.04.2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/536/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Rocznik 2023, poz. 4275 ogłoszona w dniu

17.05.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4275

UchwałaNr LXIII/790/23 z dn. 26.04.2023 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rocznik 2023, poz. 4276 ogłoszona w dniu 

17.05.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4276

UchwałaNr LXIII/792/23 z dn. 26.04.2023 r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2023

Rocznik 2023, poz. 4277 ogłoszona w dniu

17.05.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4277

UchwałaNr LXIV/798/23 z dn. 31.05.2023 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2023, poz. 5194 ogłoszona w dniu

21.06.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5194

UchwałaNr LXIV/799/23 z dn. 31.05.2023 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2023, poz. 5195 ogłoszona w dniu

21.06.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5195

UchwałaNr LXIV/802/23 z dn. 31.05.2023 r. 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uprawnienia do określenia wysokości opłaty za korzystanie z publicznych szaletów miejskich i toalet automatycznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2023, poz. 5196 ogłoszona w dniu

21.06.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5196

UchwałaNr LXV/812/23 z dn. 28.06.2023 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 6467 ogłoszona w dniu

3.08.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6467

 

UchwałaNr LVI/708/22 z dn. 26.10.2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Rocznik 2023, poz. 6932 ogłoszona w dniu

22.08.2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6932

Uchwała

Nr LVII/718/22 z dn. 30.11.2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Rocznik 2023, poz. 6937 ogłoszona w dniu

23.08.2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6937

Uchwała Nr LXVI/819/23 z dn. 30.08.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Rocznik 2023, poz. 7437 ogłoszona w dniu

06.09.2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/7437/

Uchwała 

Nr LXVI/820/23 z dn. 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 7776 ogłoszona w dniu

19.09.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7776

Uchwała Nr LXVII/829/23 z dn. 27.09.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 8902 ogłoszona w dniu

30.10.2023r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8902

Uchwała Nr LXVII/830/23 z dn. 27.09.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 9096 ogłoszona

w dniu 08.11.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9096

UchwałaNr LXVIII/841/23 z dn. 25.10.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 

Rocznik 2023, poz. 9283 ogłoszona

w dniu 15.11.2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9283

UchwałaNr LXVIII/844/23 z dn. 25.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/790/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rocznik 2023, poz. 9284 ogłoszona

w dniu 15.11.2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9284

UchwałaNr LXVIII/845/23 z dn. 25.10.2023 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie – Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2023, poz. 9288 ogłoszona

w dniu 15.11.2023 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9288

UchwałaNr LXX/855/23 z dn. 29.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Rocznik 2023, poz. 10360 ogłoszona

w dniu 14.12.2023r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10360

Uchwała 

Nr LXX/859/23 z dn. 29.11.2023 r. w/s określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz ich użytkowników wieczystych

Rocznik: 2023, poz. 10715 ogłoszona w dniu 21.12.2023 r. 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10715

Uchwała 

Nr LXX/860/23 z dn. 29.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.

Rocznik 2023, poz. 10716 ogłoszona w dniu

21.12.2023 r.

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10716

Uchwała

Nr LXX/861/23 z dn. 29.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik: 2023, poz. 10717 ogłoszona w dniu 21.12.2023 r.

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10717

Uchwała

Nr LXX/863/23 z dn. 29.11.2023 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2023, poz. 10654 ogłoszona w dniu

20.12.2023 r. 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10654

UchwałaNr LXX/864/23 z dn. 29.11.2023 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2023, poz. 10655 ogłoszona w dniu

20.12.2023 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10655

UchwałaNr LXX/865/23 z dn. 29.11.2023 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku

Rocznik: 2023, poz. 10656 ogłoszona w dniu

20.12.2023 r.

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10656

UchwałaNr LXX/866/23 z dn. 29.11.2023 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

Rocznik: 2023, poz. 10718 ogłoszona w dniu

21.12.2023 r.

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10718