artykuł nr 1

grudzień 2003

Zarządzenie Nr 505/03

z dnia 1 grudnia 2003 r. w/s zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 338 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 lipca 2003 r.

Zarządzenie Nr 506/03

z dnia 3 grudnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rolniczej 88 – ul. Szymanowskiego 106 i ul. Litewskiej 3.

Zarządzenie Nr 507/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja na 2003 r. dla Piotrkowskiego Klubu Sportowego „Polonia” w wys. 2000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego w umowie – zakup strojów sportowych.

Zarządzenie Nr 508/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, ozn. numerem działki 328/2 o pow. 0,0069 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku – pawilonu znajdującego się na tej działce i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 509/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, ozn. numerem działki 329/2 o pow. 0,0232 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku – pawilonu znajdującego się na tej działce i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 510/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 511/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 3 i ul. PCK 33-35.

Zarządzenie Nr 512/03

z dnia 4 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 513/03

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Rysiej 3 m.3, 6, 24, Krasickiego 7 m.48, ks. P. Ściegiennego 6a m.11.

Zarządzenie Nr 514/03

z dnia 8 grudnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 16 i 37 w budynku położonym przy ulicy Garbarskiej 36 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 515/03

z dnia 8 grudnia2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzieci Polskich 26.

Zarządzenie Nr 516/03

z dnia 8 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni ulicy Roosevelta od ul. Próchnika do ul. Żeromskiego oraz parkingu.

Zarządzenie Nr 517/03

z dnia 8 grudnia 2003 r. w/s podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 518/03

z dnia 9 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10.

Zarządzenie Nr 519/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniające Zarządzenie w/s opłat za wykonywanie kopii dokumentów na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr 520/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dot. anulowania Zarządzenia Nr 272 z 1.07.2003 r. w/s udzielenia dotacji w wysokości 2.000 zł. dla Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk/

Zarządzenie Nr 521/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych przy ulicach: ks. P. Ściegiennego 6a m.11, Rysiej 3 m.3, 6 i 24, Krasickiego 7 m.48 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Garbarskiej 36 m.16 i 37 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 522/03

z dnia 10 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 523/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami i administracji samorządowej.

Zarządzenie Nr 524/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2004.

Zarządzenie Nr 525/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 526/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 527/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 528/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 20 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 529/03

z dnia 11 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie czynności kurierskich w 2004 r. na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 530/03

z dnia 15 grudnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 531/03

z dnia 15 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych oraz utrzymanie czystości w parkach znajdujących się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 532/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy ul. Wysoka 7 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 533/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 grudnia 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Glinianej 10,ul. Studziennej 8,ul. Bednarskiej 12,ul. Bosmańskiej 13,ul. Bosmańskiej 15,ul. Kapitańskiej 2 – Bosmańskiej 11,ul. Bawełnianej 27a, ul. Bawełnianej 27b,ul. Bawełnianej 27c.

Zarządzenie Nr 534/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej./p. K. Chojniak – Wiceprezydent Miasta/

Zarządzenie Nr 535/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej./członkowie Komisji: Piotr Olejnik, Grażyna Stolarska, Zbigniew Stankowski/

Zarządzenie Nr 536/03

z dnia 16 grudnia 2003 r. w/s sporządzenia spisu z natury.

Zarządzenie Nr 537/03

z dnia 17 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta w 2004 r.

Zarządzenie Nr 538/03

z dnia 18 grudnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Krasickiego 9 m.4, Piastowskiej 10 m.29, Działkowej 6 m.47.

Zarządzenie Nr 539/03

z dnia 18 grudnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 540/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s zwiększenia dotacji.

/ dot. zwiększenia dotacji dla Zarządu Rejono-wego PCK w Piotrkowie Tryb. o kwotę 10.000 zł, na realizację zadań z/z pomocy społecznej – Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych. Dotacja wynosi ogółem 70.000 zł /

Zarządzenie Nr 541/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prace dodatkowe w zakresie opracowania:

  1. Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. wraz z koncepcją programowo-przestrzenną,

  2. Studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.,

  3. Raportu oddziaływania na środowisko dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.

  4. Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Nr 542/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2004.

Zarządzenie Nr 543/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 18 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 544/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zasilenia wewnętrznych elektrycznych instalacji odbiorczych z istniejących złączy kablowych przy Al. 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 545/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i maszyn do pisania dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. w 2004 r.

Zarządzenie Nr 546/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do prze-prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie:

  1. Programu ochrony środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

  2. Planu gospodarki odpadami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

Zarządzenie Nr 547/03

z dnia 22 grudnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji.

/dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Piotrkowie Tryb.,
w wys. 15.000 zł. na wydanie albumu „Piotrków Trybunalski miasto z przyszłością, bogate przeszłością"/

Zarządzenie Nr 548/03

z dnia 24 grudnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 549/03

z dnia 30 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 16 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 550/03

z dnia 30 grunia 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107 z dnia 07.04.2003 r. w/s powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohowlowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 551/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003

Zarządzenie Nr 552/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym: Urzędu Miasta, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego i Pogotowia Opikuńczego.

Zarządzenie Nr 553/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zatwierdzenia zmian do planu finansowego środka spcejalnego na 2003 r.

Zarządzenie Nr 554/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego środka specjalnego na rok 2004

Zarządzenie nr 555/03

z dnia 31 grudnia 2003 r. w/s zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik do Zarządeznia Nr 338 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 lipca 2003 r.

artykuł nr 2

listopad 2003

Zarządzenie Nr 464/03

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazów nieruchomości, poł. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krętej 6-8 oraz ul. Wroniej 46.

Zarządzenie Nr 465/03 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2003/2004.

Zarządzenie Nr 466/03 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s umorzenia zaległych należności za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 467/03

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacja świetlną w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 468/03

z dnia 04 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ulicy Sulejowskiej, wg procedur unijnych.

Zarządzenie Nr 469/03

z dnia 12 listopada 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji./zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” o kwotę 10.000 zł na działalność profilaktyczno – integracyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dotacja po zmianie wynosi ogółem 45.000 zł/

Zarządzenie Nr 470/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych.

Zarządzenie Nr 471/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy: Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28, Dąbrowskiego 5/7 oraz ochrona kasy przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 472/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remonty sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 11 w ramach zadania – Remonty w szkołach podstawowych.

Zarządzenie Nr 473/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na konserwację i naprawę urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 r.

Zarządzenie Nr 474/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych, papierniczo-geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2004.

Zarządzenie Nr 475/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2003 r.

Zarządzenie Nr 476/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ulicach: Żurawiej Witowskiej i Wodnej wraz z projektem drogowym dla tych ulic i połączeniem ich z ulicą Różaną.

Zarządzenie Nr 477/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania środków finansowych./ dotacja dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 3.300,00 zł na zorganizowanie konkursu na najlepszy scenariusz przedstawienia sztuki teatralnej pt. „Żyję trzeźwo” o tematyce antyalkoholowej wśród młodzieży drugich klas gimnazjalnych/

Zarządzenie Nr 478/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Przemysłowej 4,ul. Bednarskiej 10,ul. Bednarskiej 12,ul. Bawełnianej 27a, ul. Bawełnianej 27 b,ul. Bawełnianej 27c,ul. Orlej 9 i,ul. Orlej 9 j.

Zarządzenie Nr 479/03

z dnia 19 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na nabycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 62.

Zarządzenie Nr 480/03

z dnia 19 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usługi administratora targowisk miejskich.

Zarządzenie Nr 481/03

z dnia 19listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną referatów nadzorowanych przez Skarbnika Miasta.

Zarządzenie Nr 482/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja w 2003 r. dla KS „Concordia” w wys. 15.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonego w umowie – przygotowanie I zespołu piłki nożnej do awansu do IV ligi/

Zarządzenie Nr 483/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./dotacja w 2003 r. dla KS „Piotrkowianin-Kiper” w wys. 12.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonego w umowie – przygotowanie zespołu piłki ręcznej mężczyzn do ekstraklasy.

Zarządzenie Nr 484/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Działań Artystycznych „GALERIA OFF” w wys. 9.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie – projekt graficzny i częściowe koszty druku katalogu „Interakcje”/

Zarządzenie Nr 485/0

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” w wys. 1.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie – koszty „edukacji bajecznej”/

Zarządzenie Nr 486/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s przeprowadzenia weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ustalającego taryfy cenowe na wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2004.

Zarządzenie Nr 487/03

z dnia 24 listopada 2003 r. w/s opłat za wykonywanie kopii dokumentów na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej./1. Za sporządzenie kserokopii dokumentów w formacie A4 – 0,30 zł za stronę, 0,50 zł za dokument dwustronny,2. Za sporządzenie kserokopii dokumentów w formacie A3 stosuje się stawki, o których mowa powyżej mnożąc je przez współczyn-nik 2.3. Za sporządzenie kopii dokumentów na nośniku elektronicznym – dyskietce, pobiera się opłatę w wys. 2,00 zł /koszt nośnika/4. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów zapisanych na nośniku elektronicznym – dyskietce, pobiera się opłatę w wys. 7,00 zł /koszt nośnika oraz koperty zabezpieczającej/ Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Nr 519/03

Zarządzenie Nr 488/03

z dnia 24 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 489/03

z dnia 25 listopada 2003 r. w/s zmian w składzie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną referatów nadzorowanych przez Skarbnika Miasta.

Zarządzenie Nr 490/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej IV LO w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 491/03

z dnia 26 listopada2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont stropów w pracowniach gastronomicznych ZSP nr 4, ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 492/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty dekarsko-blacharskie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 493/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na częściową wymianę stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 494/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta, Glinianej, Dzikiej w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 495/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 496/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Zespołu ds. protokolarnego przekazania Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5 i 7.

Zarządzenie Nr 497/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poleśnej, Krętej, Spacerowej, Wschodniej, Rakowskiej, Zimnej i Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 498/03

z dnia 27 listopada 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ulicach: Garbarskiej 31 m.56, Mieszka I-go 1 m.25, Rysiej 3 m.7, ks. P. Ściegiennego 10 m.31, Jerozolimskiej 25 m.18 i m.8, wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: ks. P. Skargi 2 m.6, Pawlikowskiego 2 m.9, Krasickiego 10 m.1, Szmidta 15 m.17, ks. P. Ściegiennego 13 m.10 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 499/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 500/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 501/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych – kiosków multimedialnych.

Zarządzenie Nr 502/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 503/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej.

Zarządzenie Nr 504/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

artykuł nr 3

październik 2003

Zarządzenie Nr 420/03

z dnia 1 października 2003 r. w/s zasad przydzielania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 421/03 

z dnia 2 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych przy ulicach: Krasickiego 10 m.46, Łódzkiej 41 m.40, Sulejowskiej 25 m.2, Krasickiego 5 m.2 i 7, ks. P. Skargi 2 m.12 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: Piastowskiej 10 m.34, Belzackiej 102 m.34, Wroniej 43 m.53, Rysiej 3 m.23 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

 

Zarządzenie Nr 422/03

 z dnia 2 października 2003 r. w/s powołania zespołu ds. organizacji odbywania służby zastępczej przez poborowych w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

Zarządzenie Nr 423/03 

z dnia 2 października 2003 r. w/s powołania zespołu ds. opracowania i wdrożenia Regulaminu Pracy  Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.  

Zarządzenie Nr 424/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s ustalenia składu osobowego Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń opiniującego wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych./skład Zespołu: J. Pokutycki, L. Klepiński, H. Biernacka, L. Ror – przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz B. Rychlik – Prezes Zarządu Oddziału ZNP i H. Michalski – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”/

Zarządzenie Nr 425/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s regulaminu systemu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 426/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w granicach administracyjnych Gminy Piotrków Trybunalski stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i otoczenia.

Zarządzenie Nr427/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów papierniczo-biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 428/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszada – Piotrków” przy SP Nr 14 w wysokości 2.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 429/03

z dnia 06 października 2003 r. w/s ustalenia wysokości nagrody i wyróżnienia w Konkursie na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim.

Zarządzenie Nr 430/03

z dnia 10 października 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003 r. w/s przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 431/03

z dnia 10 października 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na IV kwartał 2003 r. dla Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nortenis” w wys. 500 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 432/03

z dnia 10 października 2003 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia Nr 119/2003 Prezydenta Miasta z dnia 11.04.2003 r. w/s określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 433/03

z dnia 10 października 2003 r. w/s zwiększenia dotacji ./zwiększenie dotacji o kwotę 7.200 zł dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Tryb. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych. Dotacja po zmianie wynosi ogółem 230.000 zł/

Zarządzenie Nr434/03

z dnia 13 października 2003 r. w/s utworzenia Zespołu Reagowania Kryzysowego miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 435/03

z dnia 13 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: Wolborskiej 117, Granicznej 10a, W. Polskiego 15/17 – Wiejskiej 2 oraz na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek, Kajakowej, Kapitańskiej i Bosmańskiej.

Zarządzenie Nr 436/03

z dnia 13 października2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu „Remonty szkół i placówek oświatowych” :- I LO – przemurowanie wierzchniej warstwy przypory południowo – wschodniej, -III LO – remont sanitariatów dziewcząt na II piętrze,- III LO – wymiana części ogrodzenia na długości od narożnika płn-zach do narożnika sali gimnastycznej.

Zarządzenie Nr 437/03

z dnia 13 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na adaptację i modernizację pawilonu socjalno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Żwirki.

Zarządzenie Nr 438/03

z dnia 14 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na „Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Krakowskie Przedmieście 36 – częściowa wymiana stolarki okiennej”.

Zarządzenie Nr 439/03

z dnia 14 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych przy ulicy Broniewskiego 16 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 440/03

z dnia 15 października 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003 roku w sprawie przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 441/03

z dnia 15 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Rysiej 3 m. 7, Mieszka I-go 1 m. 25, Garbarskiej 31 m. 56

Zarządzenie Nr 442/03

z dnia 15 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Szmidta 15 m. 17, ks. P. Ściegiennego 13 m. 10 i 22, Łódzkiej 41 m. 40, ks. P. Skargi 2 m. 6, Pawlikowskiego 2 m. 9, Krasickiego 10 m. 10

Zarządzenie Nr 443/03

z dnia 15 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10

Zarządzenie Nr 444/03

z dnia 20 października 2003 r. dot. zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 16 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 445/03

z dnia 20 października 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru płożonego w Piotrkowie Tryb., zawartego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz Projektowaną Z 1/2, określoną w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 446/03

z dnia 20 października 2003 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 184/02 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Zastępców Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 447/03

z dnia 22 października 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.18.03.R, 18.18.01.R.

Zarządzenie Nr 448/03

z dnia 24 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 449/03

z dnia 24 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 450/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. poł. przy ulicach: Broniewskiego 10 m.8, Łódzkiej 41 m.34, Łódzkiej 31 m.48, Wysokiej 40/42 m. 4, Topolowej 16/20 m.4, 15, 44, Szmidta 15 m. 5, 46, 51, 63, 76, K. Wielkiego 3 m.14 wraz z odda-niem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz poł. przy ulicach: Garbarskiej 31 m.9, 12, Mieszka I 1 m.26, Belzackiej 100 m.8 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 451/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: ks. P. Ściegiennego 10 m. 31, Jerozolimskiej 25 m. 8 i 18.

Zarządzenie Nr 452/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku poł. przy ulicy Krasickiego 10 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 453/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nierucho-mości, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Gościnnej 16 i 18.

Zarządzenie Nr 454/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie: 1. Program ochrony środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego,2. Planu gospodarki odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego.

Zarządzenie Nr 455/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s powołania Komisji ds. analizy ofert i wyłonienia biura brokerskiego pośredniczącego w ubezpieczeniu majątku Miasta.

Zarządzenie Nr 456/03

z dnia 27 października 2003 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z referendum ogólnokrajowego.

Zarządzenie Nr 457/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 11 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 458/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługę konsultingową w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001: 2000 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 459/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na kontynuację wdrażania systemu informacji o terenie dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego (STRATEG).

Zarządzenie Nr 460/03

z dnia 30 października 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie audytów energetycznych dla 109 budynków.

Zarządzenie Nr 461/03

z dnia 31 października 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 462/03

z dnia 31 października 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i 7 jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr463/03

z dnia 31 października 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja na 2003 r. dla Miejskiego Międzyszkolnego KS „Piotrcovia” w wys. 40.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu określonego w umowie – przygotowanie zespołu do udziału w Pucharze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej sezonu 2003/2004/

artykuł nr 4

Wrzesień 2003

Zarządzenie Nr 388/03

z dnia 1 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego, 5-miejscowego na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 389/03

z dnia 1 września2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja na III i IV kw. 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego w wysokości 1.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 390/03

z dnia 2 września 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19 – Ludowej 25.

Zarządzenie Nr 391/03

z dnia 8 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miastai jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 392/03

z dnia 9 września 2003 r. w/s powołania Komisji Konkursowej na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim.

Zarządzenie Nr 393/03

z dnia 9 września 2003 r. w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę numerycznej mapy wektorowej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Zarządzenie Nr 394/03

z dnia 10 września 2003 r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim instrukcji określającej obieg w Urzędzie Miasta dyskietek i innych nośników zawierających dane osobowe, instrukcji określającej sposób zabezpieczania archiwalnego danych przetwarzanych w systemie komputerowym oraz instrukcji określającej sposób rejestrowania i wyrejestrowywania, nadawania uprawnień i określenia czasu pracy użytkownikom systemów informatycznych.

Zarządzenie Nr 395/03

z dnia 11 września 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej.

Zarządzenie Nr 396/03

z dnia 11 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniaw dniu 26 września 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy: ul. Przemysłowej 4, ul. Studziennej 8, ul. Studziennej 10, ul. Świtezianki 1, ul. Świtezianki 3, ul. Świtezianki 7,ul. Świtezianki 9, ul. Bednarskiej 13, ul. Bednarskiej 14, ul. Orlej 7m,ul. Orlej 9a.

Zarządzenie Nr 397/03

z dnia 12 września 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów i protestu wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Żeglarska, południową granicą osiedla Jeziorna II, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje”.

Zarządzenie Nr 398/03

z dnia 15 września 2003 r. w/s przydziału godzin na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane przez szkoły na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 399/03

z dnia 15 września 2003 r. w/s powołania zespołu ds. wdrożenia systemu do komputerowej obsługi korespondencji i spraw w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 400/03

z dnia 16 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i regulację rzeki Strawy na odcinku od torów PKP do ul. Źródlanej.

Zarządzenie Nr 401/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacją świetlną w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 402/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej IV LO.

Zarządzenie Nr 403/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 37.

Zarządzenie Nr 404/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej.

Zarządzenie Nr 405/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 406/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 407/03

z dnia 18 września 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy terenem ogrodów działkowych „Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ,ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody „Szczekanica”, ul. 25-go Pułku Piechoty i ul. Pawłowską.

Zarządzenie Nr 408/03

z dnia 24 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pod nazwą: „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 409/03

z dnia 24 września 2003 r. w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 410/03

z dnia 24 września2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Wodociąg w ul. Krakowskie Przedmieście”.

Zarządzenie Nr 411/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeumw Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 412/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 413/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych „Galeria Sztuki” w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 414/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr415/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budyn-kach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonal-nego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Belzackiej 100 m.8, Mieszka I-go 1 m. 26, Garbarskiej 31 m.9 i 12.

Zarządzenie Nr 416/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Topolowej 16/20 m.4, 15, 44, Broniewskiego 10 m.8, Łódzkiej 41 m. 34, K. Wielkiego 3 m.14, Szmidta 15 m.5, 46, 51, 63, 76, Łódzkiej 31 m.48, Wysokiej 40/42 m.4.

Zarządzenie Nr 417/03

z dnia 30 września 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 418/03

z dnia 30 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 419/03 Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty

z dnia 30 września 2003 r. w/s interwencyjnego przejęcia dokumentów Górniczego Klubu Sportowego „PIOTRCOVIA”.

artykuł nr 5

Sierpień 2003

Zarządzenie Nr 342/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont i konserwację rowów przydrożnych oraz cieków wodnych, profilowanie poboczy gruntowych, koszenie traw w rowach i na poboczach na terenie Piotrkowa Tryb.

Zarządzenie Nr 343/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Zarządzenie Nr 344/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty remontowe, budowlane i sanitarne pod nazwą: „Remont szkół i placówek oświatowych - zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.LO Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (przemurowanie wierzchniej warstwy części przypory południowo-wschodniej na głębokości ok. 50 cm.), 2.LO Nr 3 w Piotrkowie Tryb. (remont sanitariatów dziewcząt na II piętrze), LO Nr 3 w Piotrkowie Tryb. (wymiana części ogrodzenia na długości od narożnika północno-zachodniego wzdłuż boiska do narożnika sali gimnastycznej, północna strona działki od strony ul. Szkolnej).

Zarządzenie Nr 345/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na naprawę podłóg i wymianę boazerii ściennych w ramach zadania p.n. „Remonty szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.Szkoła Podstawowa Nr 11 w Piotrkowie Tryb. – wymiana warstw podłogowych na korytarzu na II piętrze, 2.Szkoła Podstawowa Nr 13 w Piotrkowie Tryb. – zerwanie boazerii drewnianej, nowe tynki i malowanie – przedsionek, korytarz do świetlicy, korytarz do sali gimnastycznej - parter, 3.Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piotrkowie Tryb. – zerwanie boazerii drewnianej, remont pęknięć ściany nośnej, nowe tynki i malowanie – korytarz do sali gimnastycznej – parter.

Zarządzenie Nr 346/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont kotłów typu ECA IV, montaż pieca typu KZ-5 wraz z osprzętem w ramach zadania p.n. „Remonty szkół i placówek światowych- zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.Bursa Szkolna Nr 1 przy ul. Broniewskiego16 w Piotrkowie Trybunalskim- montaż nowego pieca typu KZ-5, remont jednego pieca typu ECA IV, wymiana rozdzielaczy zasilających i powrotnych wraz z zaworami; 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – remont jednego kotła typu ECA IV (9 członów).

Zarządzenie Nr 347/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do komputerowej obsługi korespondencji w Urzędzie Miasta.

Zarządzenie Nr 348/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont nawierzchni ulic w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 349/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na rok 2003 dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 222.800 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 433/2003

Zarządzenie Nr 350/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na rok 2003 dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 14.584 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na prowadzeniu Klubu Młodzieżowego „Światło”

Zarządzenie Nr 351/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Urwistej i ul. Leśnej.

Zarządzenie Nr 352/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Powiat Grodzki Piotrków Trybunalski oraz przez Skarb Państwa. Zarządzenie Nr 353/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Gminę Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 354/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: B. Chrobrego 1 m.14, Wroniej 43 m.53, Mieszka I-go 1 m. 4, 17, 20, 22, 32.

Zarządzenie Nr 355/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim mgr Jolancie Rycerz – Mojsiejów.

Zarządzenie Nr 356/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. Dotacja w 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w wys. 3.000 zł. na realizację zadania zleconego z zakresu kultury – dodruk katalogu ilustrującego wystawę prac artystów plastyków w Pradze

Zarządzenie Nr 357/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. Dotacja na II półrocze 2003 r. dla Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start” w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 1.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie

Zarządzenie Nr 358/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarządu dla Miasta i Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 3.000 zł na wykonanie zadania z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy

Zarządzenie Nr 359/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na 2003 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 2.100 zł na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii dla 60 dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 360/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja dla Centrum Edukacji i Pracy OHP w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 20.000 zł na organizację warsztatów szkoleniowych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy pt.”Szansa – Vademecum Młodego Przedsiębiorcy”.

Zarządzenie Nr 361/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim zawarty pomiędzy ul. Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ul. Wojska Polskiego oraz „Projektowaną 1”.

Zarządzenie Nr 362/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na weryfikację danych ewidencji gruntów miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie oznaczeń użytków gruntowych.

Zarządzenie Nr 363/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Belzackiej 102 m.34, Rysiej 3 m.23.

Zarządzenie Nr 364/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: ks. P. Skargi 2 m.12, Krasickiego 10 m.46.

Zarządzenie Nr 365/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy ulicach: Topolowej 16/20 m.17 i 13, Krasickiego 1 m.20, Krasickiego 2 m.35, Lelewela 26G m.1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz poł. przy ulicach: B. Chrobrego 1 m.14, ks. P. Ściegiennego 6a m.1, Krasickiego 8 m.5 , Wolborskiej 4 m.1, Doroszewskiego 5 m.31, Mieszka I-go 1 m.4, 17, 20, 22, 32 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 366/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na 2003 r. dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 2.100 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii letnich dla dzieci.

Zarządzenie Nr 367/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na organizację koncertu podczas festynu p.n. „Młodzież dla młodzieży” w dniu 14 września 2003 r. w Parku Jana Pawła II przy ul. Słowackiego.

Zarządzenie Nr 368/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pod nazwą „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: I LO w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 369/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14. 821.752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003 r.

Zarządzenie Nr 370/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 371/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku położonym przy ulicy Piastowskiej 10 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 372/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Sulejowskiej 25 m.2, Krasickiego 5 m.2 i 7.

Zarządzenie Nr 373/0

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb.(Barbara Brzezińska)

Zarządzenie Nr 374/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim (Małgorzata Błaszczyńska)

Zarządzenie Nr 375/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Tryb(Anna Kulisa)

Zarządzenie Nr 376/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie: 1. Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, 2. Studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków, 3. Raportu oddziaływania na środowisko, 4. Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Nr 377/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę ronda im. E. Gierka w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 378/03

z dnia 25 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia konkursu wewnętrznego na stanowisko specjalisty w Referacie Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej działania oraz regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 379/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont kotłów typu ECA IV, montaż pieca typu KZ – 5 wraz z osprzętem w ramach zadania pn. „Remonty szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1. Bursa Szkolna Nr przy ul. Broniewskiego 16 w Piotrkowie Trybunalskim – montaż nowego pieca typu KZ – 5, remont jednego pieca typu ECA IV, wymiana rozdzielaczy zasilających i powrotnych wraz z zaworami; 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – remont jednego kotła typu ECA IV (9 członów)

Zarządzenie Nr 380/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta ujednoliconych formularzy procedur

Zarządzenie Nr 381/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003

Zarządzenie Nr 382/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie Urzędu Miasta

Zarządzenie Nr 383/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Zarządzenie Nr 384/03

z dnia 27 sierpnia 2003 r. w/s organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zarządzenie Nr 385/03

z dnia 28 sierpnia2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003r. w sprawie przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych

Zarządzenie Nr 386/03

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14 821 752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003r.

Zarządzenie Nr 387/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 września 2003 r. ustnych przetargów ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy:ul. B. Prusa – dz. nr 2/238,ul. Krakowskie Przedmieście – dz. nr 357/2,ul. Geodezyjnej – dz. nr 395/3.