artykuł nr 1

Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2002 r.

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego wydane od 18 listopada 2002 r.

Zarządzenie Nr 172/02 z dnia 25 listopada 2002 r. w/s określenia liczby Zastępców Prezydenta (Wiceprezydentów) dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 173/02 z dnia 25 listopada 2002 r. w/s powołania Zastępcy Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 174/02 z dnia 25 listopada 2002 r. w/s powołania Zastępcy Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 175/02 z dnia 26 listopada 2002 r. w/s wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Zmienione Zarządzeniem Nr 207/02 Prezydenta Miasta z dn. 31-12-2002 r. Straciło moc Zarządzeniem Nr 98/03 Prezydenta Miasta z dn. 28 marca 2003 r.

Zarządzenie Nr 176/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w/s ustalenia trybu postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych organów Gminy oraz trybu postępowania z wnioskami komisji i radnych Rady Miejskiej.

Zarządzenie Nr176 A /02 z dnia 21 listopada 2002 r.w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ścinki drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie cięć zmierzających do niwelowania morfologicznych wad budowy koron drzew rosnących w pasach drogowych miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 177/02 z dnia 21 listopada 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zwiększonego zakresu robót dot. likwidacji barier architektonicznych pomieszczeń OSiR – stadion Miejski przystosowanie pawilonu socjalno-szatniowego przy ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach programu „DOMINO”.

Zarządzenie Nr 178/02 z dnia 20 listopada 2002 r.w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup talonów świątecznych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 179/02 Z dnia 18 listopada 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zwiększonego zakresu robót dotyczących likwidacji barier architektonicznych w SP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach programu „DOMINO”.

Zarządzenie Nr 180/02 z dnia 28 listopada 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na remont zatok przystankowych MZK na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 181/02 z dnia 3 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wyposażenie pomieszczeń zespołu Hali Sportowej w szkole przy ul. Kostromskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 182/02 Z dnia 5 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.

Zarządzenie Nr 183/02 z dnia 5 grudnia 2002 r.w/s powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów rad osiedlowych.

Zarządzenie Nr 184/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w/s podziału kompetencji między wiceprezydentami.

Zarządzenie Nr 185/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne wykonywanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydział Spraw Obywatelskich (Referat Komunikacji), z siedzibą przy ulicy Szkolnej 28.

Zarządzenie Nr 187/02 Z dnia 3 grudnia 2002 r. w/s zmiany wysokości udzielonej dotacji.

Zarządzenie Nr 188/02 Z dnia 3 grudnia 2002 r. w/s zmiany wysokości udzielonej dotacji.

Zarządzenie Nr 189/02 Z dnia 9 grudnia 2002 r.w/s powołania zespołów spisowych.Spis w terminie 16.12.02 – 10.01.03

Zarządzenie Nr 190/02 Z dnia 5 grudnia 2002 r. w/s przeprowadzenia w roku akademickim 2002/2003 ewakuacji doraźnej w wybranych obiektach Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 191/02 Z dnia 9 grudnia 2002 r.w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie parku im. Kardynała St. Wyszyńskiego przy ulicy Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 192/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na konserwacji oraz obsłudze sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Zarządzenie Nr 193/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na strzeżenie nieruchomości i majątku znajdującego się w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28.

Zarządzenie Nr 194/02 Z dnia 11 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów papierniczych i pisemno-biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 195/02 z dnia 17 grudnia 2002 r. Uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone Uchwałą Nr II/16/2002 RM z dnia 10.12.02 r. dokonuje się zmian w wykonawczym budżecie (30 jednostek budżetowych).

Zarządzenie Nr 196/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w/s zlecenia realizacji zadań i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym. 1) Parafia N. Serca Jezusowego w Piotrkowie Tryb., ul. A Krajowej 9: - dofinansowanie działalności rzeczowej i merytorycznej świetlicy środowiskowej przy Parafii NSJ – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz audiowizualnego – dotacja w wys. 3.000,00 zł, - dofinansowanie działalności ZHRz przy Parafii NSJ – zakup sprzętu obozowego. - KS Unia-Concordia w Piotrkowie Tryb., ul. Żwirki 6:- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, członków Klubu – dotacja w wys. 4.000,00 zł

Zarządzenie Nr 197/02 Z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Zarządzenie Nr 198/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na konserwacji oraz obsłudze sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 199/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 200/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w roku 2003.

Zarządzenie Nr 201/02 Z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uchylone Zarządzeniem Nr 205/02 Prezydenta Miasta z dn. 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 202/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Uchylone Zarządzeniem Nr 205/02 Prezydenta Miasta z dn. 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 203/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na administrowanie płatnymi miejscami postojowymi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uchylone Zarządzeniem Nr 205/02 Prezydenta Miasta z dn. 30.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 204/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w/s uchylenia budżetu w wykonawczym układzie zadaniowym dla Urzędu Miasta i pozostałych jednostek budżetowych na rok 2003.

Zarządzenie Nr 205/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w/s uchylenia Zarządzeń Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 201, nr 202 i nr 203 z dnia 18.12.2002 r.

Zarządzenie Nr 206/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Utraciło moc Zarządzeniem Nr 119/03 Prezydenta Miasta z dn. 11-04-2003 r.

Zarządzenie Nr 207/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 175 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Straciło moc Zarządzeniem Nr 98/03 Prezydenta Miasta z dn. 28 marca 2003 r.

Zarządzenie Nr 208/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 209/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 210/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 211/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 212/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta.

Zarządzenie Nr 213/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone Uchwałą Nr III/26/2002 RM z dnia 31.12.02 r. dokonuje się zmian w wykonawczym budżecie (31 jednostek budżetowych).

Zarządzenie Nr 214/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s zmiany w budżecie miasta na rok 2002.

Zarządzenie Nr 215/02 Z dnia 31 grudnia 2002 r. uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone Zarządzeniem Nr 214 z dnia 31.12.02 r. dokonuje się zmian w wykonawczym budżecie OSiR.

Zarządzenie Nr216/02 Z dnia 31 grudnia2002 r. w/s utworzenia w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zespołowego stanowiska pracy ds. ochrony informacji niejawnych, zwanego „Pionem Ochrony”.