artykuł nr 61

Zarządzenie nr 41 z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 41 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim” w okresie od  01 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r.
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 40 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 40 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 marca 2022 r. pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 20 oraz przyjęcia regulaminu przetargu
artykuł nr 63

Zarządzenie nr 39 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 39 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rolniczej i ul. Przemysłowej
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 38 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 38 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przyznania na 2022 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 37 z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko