artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

artykuł nr 3

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

artykuł nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 5

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji