artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 358 z dn. 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 358 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,  ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej  w 2022 roku.
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 357 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 357 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 356 z dn. 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 356 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 355 z dn. 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 355 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 354 z dn. 13 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 354 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej 4