artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

X   
1. Uchwała

Uchwała nr XIV/213/19 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020,  poz. 17, ogłoszona w dn. 3.01.2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=17

2. Uchwała

Uchwała Nr XIV/215/19 z dn. 27.11.2019 r. w/s planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2020, poz. 331 ogłoszona w dniu  17 stycznia 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=331

3. Uchwała

Uchwała Nr XIV/216/19 z dn. 27.11.2019 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie – Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2020, poz. 332, ogłoszona w dniu 17 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=332

4. Uchwała

Uchwała Nr XV/247/19 z dn. 18.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2020, poz. 333, ogłoszona w dniu 17 stycznia 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=333

5. Uchwała 

Uchwała Nr XV/252/19 z dn. 18.12.2019 r. w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rocznik: 2020, poz. 334, ogłoszona w dniu 17 stycznia 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=334

6. Uchwała

Uchwała Nr XV/257/19 z dn. 18.12.2019r.  w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2020, poz.  335, ogłoszona w dniu 17 stycznia 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=335

7. Uchwała

Uchwała Nr XV/258/19 z dn. 18.12.2019 r. w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020

Rocznik: 2020, poz. 336, ogłoszona w dniu 17 stycznia 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=336

8. Uchwała 

Uchwała Nr XV/259/19 z dn.  18.12.2019r. 

w/s  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Rocznik: 2020, poz. 634, ogłoszona w dn. 24 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=634

9. Uchwała 

Uchwała  Nr XVI/267/20 z dn. 29.01.2020 r. w/s wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Rocznik: 2020, poz. 1255, ogłoszona w dn. 21 lutego 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1255

10. UchwałaUchwała  Nr XVI/268/20 z dn. 29.01.2020 r. w/s zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R.Rocznik: 2020, poz. 1256, ogłoszona w dn. 21 lutego 2020 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1256

11.UchwałaUchwała  Nr XVI/269/20 z dn. 29.01.2020 r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku

Rocznik: 2020, poz. 1257, ogłoszona w dn. 21 lutego 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1257

12. Uchwała 

Uchwała Nr XVII/276/20 z dn. 26.02.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Rocznik: 2020, poz. 1770 z dn. 18 marca 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1770

13. Uchwała

Uchwała nr XVII/280/20 z dn. 26.02.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Rocznik 2020, poz. 1771 z dn. 18 marca 2020 r.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1771

14. Uchwała 

Uchwała Nr XVII/281/20 z dn. 26.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"

Rocznik: 2020, poz. 1772 z dn. 18 marca 2020 r.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1772

15. Uchwała

Uchwała Nr XVII/283/20 z dn. 26.02.2020 r.  w/s nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2020,  poz. 1773 z dn.  18 marca 2020

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1773

16. Uchwała

Uchwała Nr XVII/282/20 z dn. 26.02.2020 r.  w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2020, poz.  1915 z dn.  24 marca 2020 r.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1915

17.Uchwała

Uchwała Nr XVIII/289/20 z dn. 18.03.2020 r.  w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020

Rocznik 2020, poz. 2212 z dn. 08 kwietnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2212

18.UchwałaUchwała Nr XVIII/293/20 z dn. 18.03.2020 r.  w/s uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2213 z dn. 08 kwietnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2213

19.UchwałaUchwała Nr XVIII/297/20 z dn. 18.03.2020 r.  w/s likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2214 z dn. 08 kwietnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2214

20.UchwałaUchwała Nr XX/314/20 z dn. 06.05.2020 r. w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego albo całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2788 z dn. 13 maja 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2788

21.Uchwała

Uchwała XX/316/20 z dn. 06.05.2020 r. w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Rocznik 2020, poz. 2789 z dn. 13 maja 2020 r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2789