artykuł nr 1

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

artykuł nr 2

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

artykuł nr 3

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-28s 29 MB