artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

artykuł nr 2

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

artykuł nr 3

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

obrazek
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017