artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za
2016 rok

 

Rocznik 2017, poz. 628 z dn. 27 stycznia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=628

 

Uchwała 

Uchwała nr XXX/390/16 z dn. 21.12.2016 r. w/s uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Rocznik 2017, poz. 711 z dn. 8 lutego 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=711

Referat Budżetu
i Analiz Finansowych

Uchwała 

Uchwała nr XXXI/413/17 z dn. 09.01.2017 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2017, poz. 251 z dn. 16 stycznia 2017

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=251

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała nr XXXII/418/17 z dn. 25.01.2017 r. w/s wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, poz. 814 z dn. 15 lutego 2017

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=814

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Uchwała

Uchwała nr XXXII/419/17 z dn. 25.01.2017 r. w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, poz. 815 z dn. 15 lutego 2017

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=815

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała nr XXXII/420/17 z dn. 25.01.2017 r. w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, poz. 816 z dn. 15 lutego 2017

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=816

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała nr XXXII/421/17 z dn. 25.01.2017 r. w/s zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Rocznik 2017, poz. 817 z dn. 15 lutego 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=817

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała 

Uchwała XXXII/422/17 z dn. 25.01.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Rocznik 2017, poz. 818 z dn. 15 lutego 2017 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=818

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała nr XXXII/423/17 z dn. 25.01.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017 poz. 819 z dn. 15 lutego 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=819

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Uchwała

Uchwała nr XXXII/425/17 z dn. 25.01.2017 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 820 z dn. 15 lutego 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=820

Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru

Uchwała

Uchwała nr XXXV/429/17 z dn. 22.02.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 1308 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1308

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/431/17 z dn. 22.02.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200

Rocznik 2017, poz. 1309 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1309

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/433/17 z dn. 22.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, poz. 1310 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1310

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/434/17 z dn. 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę

Rocznik 2017, poz. 1311 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1311

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/435/17 z dn. 22.02.2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rocznik 2017, poz. 1312 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1312

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/436/17 z dn. 22.02.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Rocznik 2017, poz. 1313 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1313

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/437/17 z dn. 22.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta

Rocznik 2017, poz. 1314 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1314

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/438/17 z dn. 22.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik 2017, poz. 1315 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1315

 

Uchwała

Uchwała nr XXXV/439/17 z dn. 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 1316 z dn. 15 marca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1316

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/466/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rocznik 2017, poz. 1892 z dn. 10 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1892

 

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/467/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rocznik 2017, poz. 1893 z dn. 10 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1893

 

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/473/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

Rocznik 2017, poz. 1894 z dn. 10 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1894

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/474/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Rocznik 2017, poz. 1895 z dn. 10 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1895

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/455/17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

Rocznik 2017, poz. 2128 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2128

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/462/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 2129 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2129

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/463/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych

Rocznik 2017, poz. 2130 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2130

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/464/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 2131 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2131

Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/465/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 2132 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2132

Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/470/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie ustanowienia wzoru Medalu Honorowego Piotrkowa Trybunalskiego oraz Regulaminu jego nadawania

Rocznik 2017, poz. 2133 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2133

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/472/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, poz. 2134 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2134

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/476/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały XII/139/15 z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Rocznik 2017, poz. 2135 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2135

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/477/17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej uchwałą nr XIX/275/16 z dnia 2 marca 2016 roku

Rocznik 2017, poz. 2136 z dn. 19 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2136

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/475/17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, poz. 2262 z dn. 21 kwietnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2262

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała nr XXXVIII/487/17 z dn. 26.04.2017 r. w/s określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Rocznik 2017, poz. 2409 z dn. 10 maja 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2409

 

 

 

 

 

 

 

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała XXXVIII/485/17 z dn. 26.04.2017 r. w/s Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego "Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2017, pozycja 2451, z dn. 17 maja 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2451

 

 

Uchwała

Uchwała XXXIX/494/17 z dn. 31.05.2017 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Rocznik 2017, poz. 2947 z dn. 21 czerwca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2947

 

 

Uchwała

Uchwała XXXIX/495/17 z dn. 31.05.2017 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2017-2018

 

Rocznik 2017, poz. 2948 z dn. 21 czerwca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2948

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XXXIX/496/17 z dn. 31.05.2017 r. w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim"

 

 

Rocznik 2017, poz. 2875 z dn. 14 czerwca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2875

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XXXIX/498/17 z dn. 31.05.2017 r. w/s zmiany nazwy ulicy upamiętniającej datę symbolizującą komunizm

 

Rocznik 2017, poz. 2949 z dn. 21 czerwca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2949

 

Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XXXIX/499/17 z dn. 31.05.2017 r. w/s zmiany uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2017, poz. 2950 z dn. 21 czerwca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2950

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/503/17 z dn. 28.06.2017 r. w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym

 

Rocznik 2017, poz. 3314 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3314

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/513/17 z dn. 28.06.2017 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Rocznik 2017, poz. 3315 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3315

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/514/17 z dn. 28.06.2017 r. w/s zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

 

Rocznik 2017, poz. 3316 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3316

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/515/17 z dn. 28.06.2017 r. w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2017, poz. 3317 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3317

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/517/17 z dn. 28.06.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/485/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 3318 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/519/17 z dn. 28.06.2017 r. w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Rocznik 2017, poz. 3319 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3319

 

 

 Uchwała

Uchwała XL/520/17 z dn. 28.06.2017 r. w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski

 

 

Rocznik 2017, poz. 3320 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3320

 

Referat Edukacji

 Uchwała

Uchwała XL/529/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa”

 

Rocznik 2017, poz. 3325 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3325

 

 

 Uchwała

Uchwała XL/530/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Piastowskie”

 

Rocznik 2017, poz. 3326 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3326

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/525/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Armii Krajowej”

 

Rocznik 2017, poz. 3321 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3321

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/526/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Belzacka”

 

Rocznik 2017, poz. 3322 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3322

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/527/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska”

 

 

Rocznik 2017, poz. 3323 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3323

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/528/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Leśna”

 

Rocznik 2017, poz. 3324 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3324

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/531/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Południe”

 

Rocznik 2017, poz. 3327 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3327

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/532/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Przyszłość”

 

Rocznik 2017, poz. 3328 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3328

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/533/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Słowackiego Północ”

 

Rocznik 2017, poz. 3329 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3329

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/534/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Starówka”

 

 

Rocznik 2017, poz. 3330 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3330

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/535/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Wronia”

 

Rocznik 2017, poz. 3331 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3331

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała XL/536/17 z dn. 28.06.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Wyzwolenia”

 

Rocznik 2017, poz. 3332 z dn. 19 lipca 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3332

 

 

 

Uchwała

Uchwała nr XLII/543/17 z dn. 30.08.2017 r. w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2017, pozycja 3943 z dn. 20 września 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3943

 

 

Uchwała

Uchwała nr XLII/543/17 z dn. 30.08.2017 r. w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2017, poz. 3944 z dn. 20 września 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3944

 

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała nr XLII/545/2017 z dn. 30.08 2017 r. w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/494/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Rocznik 2017, pozycja 3945 z dn. 20 września 2017 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3945

 

Uchwała 

Uchwała nr XLII/546/17 z dn. 30.08.2017 r. w/s zmiany nazwy ulicy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm

Rocznik 2017, pozycja 3946 z dn. 20 września 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3946

 

 Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru

Uchwała 

Uchwała nr XLII/547/17 z dn. 30.08.2017 r. w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, pozycja 3947 z dn. 20 września 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3947

 

Uchwała

Uchwała nr XLII/548/17 z dn. 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, pozycja 3948 z dn. 20 września 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3948

 

 

Uchwała

Uchwała nr XLII/552/17 z dn. 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2017, pozycja 3949 z dn. 20 września 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3949

 

 

Uchwała

Uchwała nr XLV/562/17 z dn. 27.09.2017 r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica"

Rocznik 2017, pozycja 4296 z dn. 18 października 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4296

 

Uchwała

Uchwała nr XLV/561/17 z dn. 29.09.2017-09-27 r. w/s zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Rocznik 2017, pozycja 4295 z dn. 18 października 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4295

 

Uchwała

Uchwała nr XLV/558/17 z dn. 27.09.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/503/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym

Rocznik 2017, pozycja 4294 z dn. 18 października 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4294

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVII/567/17 z dn. 25.10.2017 r. w/s opłaty skarbowej

Rocznik 2017, poz. 4565 z dn. 15 listopada 2017

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4565

 

 

Uchwała 

Uchwała nr XLVII/568/17 z dn. 2017-10-25 w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Rocznik 2017, poz. 4566 z dn. 15 listopada 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4566

 

 

Uchwała

Uchwała nr XLVII/569/17 z dn. 25.10.2017 r. w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Rocznik 2017, poz. 4567 z dn. 15 listopada 2017

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4567

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVII/573/17 z dn. 25.10.2017 r. w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2017, poz. 4568 z dn. 15 listopada 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4568

 Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/576/17 z dn. 29.11.2017 r. w/s zmiany Uchwały w/s opłaty targowej

 

Rocznik 2017, poz. 5225 z dn. 8 grudnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5225

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/584/17 z dn. 29.11.2017 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Rocznik 2017, poz. 5590 z dn. 20 grudnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5590

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/585/17 z dn. 29.11.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/494/17 z dn. 31 maja 2017r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XLII/545/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 sierpnia 2017 r.

Rocznik 2017, poz. 5591 z dn. 20 grudnia 2017 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5591