artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 r.

artykuł nr 3

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

artykuł nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji