artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Załączniki:
Wykres wydatków wg ważniejszych działów 64 KB
Wykres wydatków na gmine i powiat 74 KB
Wykres-nakłady na inwestycje 93 KB
Wykres-dochody budżetowe-wykonanie wg źródeł w I półroczu 88 KB
Wykres dochodów na powiat i gmine 60 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2015 r. 31 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 r. związ. z realiz. zadan z zakr. amin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 24 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 34 KB
Wykonanie planu dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25 KB
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią 25 KB
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią 19 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezja i kartografią 19 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezja i kartografią 25 KB
Wykonanie wydatków związanych z ochr. środ. i gosp. wodną 33 KB
Wykonanie wydatków związanych z ochr. środ. i gosp. wodną 37 KB
Wykonanie planu dochodów związ. z ochr. środow. i gospod. wodną 32 KB
Wykonanie planu dochodów związ. z ochr. środow. i gospod. wodną 32 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień i umów 33 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień i umów 26 KB
Wykonanie planu dotacji dla podm. nie zaliczanych do sektora finansów publ. 26 KB
Wykonanie planu dotacji dla podm. nie zaliczanych do sektora finansów publ. 41 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepubl. szkół, przedszkoli oraz placówek 43 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepubl. szkół, przedszkoli oraz placówek 44 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 18 KB
Wykonanie planu wydatków za zad. z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 54 KB
Wykonanie planu wydatków za zad. z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 54 KB
Wykonanie planu dotacji na zad. z zakres admin. rządowej oraz inne zad. zlecone 39 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlecone 41 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oswiatowych 21 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dot. oświaty i edukacyjnej opieki wychow. z podziałem na jednostki i komórki org. 23 KB
Oświata i edykacyjna opieka wychowawcza 15 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2015 r. 69 KB
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej 171 KB
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej 269 KB
Wykonanie wydatków w działach wg grup 54 KB
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 24 KB
Realizacja wydatków wg grup (ogółem gmina i powiat) 30 KB
Wykonanie dochodów w podizale na gminę i powiat 67 KB
Wykonanie dochodów budżetowych-gmina i powiat 25 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu 595 KB
Informacja o kształtowaniu się WPF 158 KB
Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB