artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Załączniki:
Wykres wydatków wg ważniejszych działów 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres wydatków na gmine i powiat 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres-nakłady na inwestycje 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres-dochody budżetowe-wykonanie wg źródeł w I półroczu 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykres dochodów na powiat i gmine 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2015 r. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 r. związ. z realiz. zadan z zakr. amin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezja i kartografią 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezja i kartografią 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z ochr. środ. i gosp. wodną 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków związanych z ochr. środ. i gosp. wodną 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związ. z ochr. środow. i gospod. wodną 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związ. z ochr. środow. i gospod. wodną 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień i umów 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień i umów 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podm. nie zaliczanych do sektora finansów publ. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podm. nie zaliczanych do sektora finansów publ. 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepubl. szkół, przedszkoli oraz placówek 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepubl. szkół, przedszkoli oraz placówek 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków za zad. z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków za zad. z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zad. z zakres admin. rządowej oraz inne zad. zlecone 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlecone 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oswiatowych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dot. oświaty i edukacyjnej opieki wychow. z podziałem na jednostki i komórki org. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edykacyjna opieka wychowawcza 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2015 r. 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków w działach wg grup 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem gmina i powiat) 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podizale na gminę i powiat 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-gmina i powiat 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o przebiegu wykonania budżetu 595 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kształtowaniu się WPF 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer