artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

 
 
 
 
 
 
Uchwała
Uchwała Nr XL/733/14 Rady Miasta z 29.01.2014r. w/s zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
 
 
 
 
 
 
Rocznik 2014, poz. 1046
z dn. 28.02.2014 r.
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1046
 
 
 
 
 
 
 
Referat Usług Komunalnych

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XL/735/14 Rady Miasta   z 29.01.2014 r.         w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

 

 

Rocznik 2014, poz. 809
z dn. 21.02.2014 r.
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=809

 

 

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XL/736/14 Rady Miasta   z 29.01.2014 r. w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.  

 

 

Rocznik 2014, poz. 810
z dn. 21.02.2014 r.
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=810

 

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XL/738/14 Rady Miasta   z 29.01.2014 r. w/s zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych   w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

 

 

Rocznik 2014, poz. 638
z dn. 14.02.2014 r.
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=638

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/752/14 Rady Miasta   z 24.03.2014 r.   w/s określenia wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat. 
 

 

 

 

Referat Edukacji

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/753/14 Rady Miasta   z 24.03.2014 r.   w/s okreslenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego,   o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

 

 

 

Rocznik 2014, poz. 1686
z dn. 10.04.2014 r.
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1686

 

 

 

 

Referat Edukacji

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/754/14 Rady Miasta   z 24.03.2014 r.   w/s zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marcina Kasprzaka w Piotrkowie Trybunalskim.

 Rocznik 2014, poz. 1687
z dn. 10.04.2014 r.
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1687

Referat Edukacji

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/758/14 Rady Miasta   z 24.03.2014 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy  18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2014, poz. 1881
z dn. 22.04.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1881

 Pracownia Planowania Przestrzennego

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/763/14 Rady Miasta   z 24.03.2014 r.   w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia starych obwodów głosowania.

Rocznik 2014, poz. 1776
z dn. 14.04.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1776

Referat Administracji i Majątku

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLII/764/14 Rady Miasta   z 24.03.2014 r.   w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym.

 

Rocznik 2014, poz. 1965 
z dn. 28.04.2014 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1965

Referat Administracji i Majątku

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLIII/773/14 Rady Miasta z 30.04.2014 r.   w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym.

 

 

Rocznik 2014, poz. 2226 
z dn. 21.05.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2226

 

 

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVI/816/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

  Rocznik 2014, poz. 3283   z dn. 11.09.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3283

 

 

 

Referat Komunikacji

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVI/818/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2014, poz. 3284   z dn. 11.09.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3284

 

 

 Referat Usług Komunalnych

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVII/829/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2014, poz. 3746  z dn. 29.10.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3746

 

Pracownia Planowania Przestrzennego

 

 Uchwała

Uchwała Nr XLVII/830/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym

 

Rocznik 2014, poz. 3747  z dn. 29.10.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3747

 

Referat Administracji i Majątku

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/840/14 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę

 

 

Rocznik 2014, poz. 4066  z dn. 18.11.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4066

 

 

Referat Usług Komunalnych

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/844/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2014, poz. 4067  z dn. 18.11.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4067

 

Biuro Rady Miasta

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/841/14 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2014, poz. 4495 z dn. 09.12.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4495

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XLVIII/843/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018”

 

Rocznik 2014, poz. 4530 z dn. 11.12.2014 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4530

 

Referat Architektury i Budownictwa