artykuł nr 1

Realizacja planowanych dochodów i wydatków 2014 r.

Załączniki:
Wykresy do opisówki229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2014 roku31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2014r, zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków zwiazanych z organizacją i obsługą gospodarowania odpadami - zadania gminy34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zadania gminy32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków zwiazanych z geodezją i krtografią - zadania powiatu29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków zwiazanych z geodezją i kartografią - zadania gminy19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanieplanu wydatków zwiazanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania powiatu32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zwiazanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania gminy37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania powiatu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania gminy33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania powiatu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania gminy36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania powiatu26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania gminy40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo - wychowawczych - zadania powiatu44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli oraz placówek oswiatowo- wychowawczych - zadania gminy31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zadania powiatu55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zadania gminy52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - zadania powiatu39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami- zadania gminy41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na iwestycje za I półrocze 2014 r79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2014 r79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowych - zadania powiatu176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowych257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budzetowych363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem- wed ług działów24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem, gmina, powiat)31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu miasta za 2014 r60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 r689 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
WPF - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiazań51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 r179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/89/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2015 r w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykorzystania budżetu za 2014 rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r- NDS804 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/227/2014 r z dnia 20 października 2014r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2014 rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. - NDS 838 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer