artykuł nr 1

Realizacja planowanych dochodów i wydatków 2014 r.

Załączniki:
Wykresy do opisówki 229 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2014 roku 31 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2014r, zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 27 KB
Wykonanie wydatków zwiazanych z organizacją i obsługą gospodarowania odpadami - zadania gminy 34 KB
Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zadania gminy 32 KB
Wykonanie wydatków zwiazanych z geodezją i krtografią - zadania powiatu 29 KB
Wykonanie wydatków zwiazanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 19 KB
Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu 19 KB
Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 25 KB
Wykonanieplanu wydatków zwiazanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania powiatu 32 KB
Wykonanie planu wydatków zwiazanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania gminy 37 KB
Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania powiatu 33 KB
Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zadania gminy 33 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania powiatu 36 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania gminy 36 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania powiatu 26 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania gminy 40 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo - wychowawczych - zadania powiatu 44 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli oraz placówek oswiatowo- wychowawczych - zadania gminy 31 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 19 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zadania powiatu 55 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zadania gminy 52 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - zadania powiatu 39 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami- zadania gminy 41 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 20 KB
Wykonanie nakładów na iwestycje za I półrocze 2014 r 79 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 21 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 28 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za I półrocze 2014 r 79 KB
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowych - zadania powiatu 176 KB
Wykonanie wydatków budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowych 257 KB
Wykonanie wydatków budzetowych 363 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 115 KB
Wykonanie wydatków ogółem- wed ług działów 24 KB
Realizacja wydatków wg grup (ogółem, gmina, powiat) 31 KB
Dochody budżetu miasta za 2014 r 60 KB
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat 25 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 r 689 KB
WPF - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiazań 51 KB
Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 r 179 KB
Uchwała Nr II/89/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2015 r w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykorzystania budżetu za 2014 r MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r- NDS 804 KB
Uchwała Nr II/227/2014 r z dnia 20 października 2014r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2014 r MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. - NDS 838 KB