artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała

Uchwała XII/247/11 z dn. 28 września 2011 r. w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=158

Referat Edukacji

Uchwała

Uchwała Nr XIV/268/11 z d. 30 listopada 2011 w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=159

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

Uchwała Nr XIV/270/11 z d. 30 listopada 2011 w/s utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu