Programy i strategie

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Strategia Rozwoju Miasta
Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim
Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4"
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Plan zrównoważonego rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025
Program "Bezpieczne Miasto"
Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2024-2030
Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023
Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030